15 April 2019
Raad van State: Wet moet houvast bieden
Steeds vaker worden wetten zo open geformuleerd, dat ze nauwelijks richting geven. De Omgevingswet is daarvan een voorbeeld. Er moet paal en perk worden gesteld aan dergelijke Kaderwetten. Bij de invoering van het Wmo-abonnementstarief had nadrukkelijker moeten worden aangegeven waarom het niet langer nodig was dat gemeenten over een instrument beschikken om een inkomensafhankelijke eigen bijdrage te kunnen vragen.
Zie ook
Raad van Sta­te pre­sen­teert jaar­ver­slag 2018
(Raad van State, 15 april 2019)
Bron Binnenlands Bestuur
15 April 2019
 
12 April 2019
Grondspeculatie in Nederland: vergeefs wachten op de hijskranen
Duizenden beleggers kopen kleine stukjes landbouwgrond, in de verwachting dat hun waarde flink zal stijgen. Er zouden namelijk bouwplannen zijn. Maar de graafmachines zijn nog nooit gekomen. Over schimmige handelspraktijken, een machteloze toezichthouder en naļeve beleggers.
Bron Het Financieele Dagblad Alleen voor abonnees
12 April 2019
 
Ruimtelijke Verkenning: de toekomst overkomt ons niet zomaar
De toekomst van stedelijke ontwikkeling, infrastructuur en mobiliteit is met onzekerheid omgeven. Nederland staat aan de vooravond van ingrijpende ontwikkelingen die maar moeilijk zijn te overzien. Denk aan de energietransitie en de voortsnellende datatechnologie, maar ook aan een veranderende samenstelling van huishoudens en verschuivende bestuurlijke verhoudingen. In de Ruimtelijke Verkenning 2019 'Oefenen met de toekomst' heeft het PBL vier scenario's ontwikkeld om verschillende toekomsten te verkennen. Bestuurders, beleidsmakers en bedrijven kunnen hiermee aan de slag om meer inzicht te krijgen in hoe stedelijke regio's, infrastructuur en mobiliteit er uit kunnen komen te zien in de toekomst. En wat dit betekent voor beleidskeuzes die nu moeten worden gemaakt en in nieuwe opgaven en keuzemogelijkheden. De Ruimtelijke Verkenning biedt inzichten die de basis vormen voor een geļnformeerd debat over welke toekomst we eigenlijk zouden willen.
Zie ook website Oefenen met de toekomst
Bron Planbureau voor de Leefomgeving
12 April 2019
 
09 April 2019
Milieueffectrapport omgevingsvisie provincie Utrecht 2050: Maak duidelijk welke doelstellingen centraal staan
De Commissie m.e.r. adviseert om in het milieueffectrapport voor de Omgevingsvisie Utrecht te verduidelijken welke doelstellingen centraal staan en welke alternatieven er zijn om deze doelstellingen te bereiken. Dat bepaalt immers welk omgevingsbeleid de provincie tot 2050 wil voeren.
Bron Commissie voor de Milieueffectrapportage Nieuws
09 April 2019
 
Onderzoek naar verdozing van het landschap
Het aantal distributiecentra en datacentra is de laatste jaren explosief gegroeid. Met name de super oversized distributiecentra, ook wel XXL DC's genoemd, zijn populair. Met oppervlaktes van zo'n 40 duizend vierkante meter of meer staan ze als enorme, raamloze dozen in het landschap. En dat landschap is juist zo belangrijk voor recreatie, natuur en als (internationale) vestigingsvoorwaarde. Bovendien is elke vierkante meter hard nodig voor de verduurzaming van de landbouw. Het College van Rijksadviseurs neemt het initiatief om deze ontwikkeling verder te onderzoeken.
Zie ook Wat doen we straks met de lege 'schoenendozen'? (FD, 10 april 2019)
Bron College van Rijksadviseurs
09 April 2019
 
04 April 2019
RO magazine over ondernemende binnensteden
In RO magazine (nr 4) schrijft Cees-Jan Pen (Fontys Hogescholen) over het belang van ondernemende binnensteden en presenteert een onderzoek naar middelgrote centra in Brabant. Verder een interview met Caro Agterberg over de esthetiek van de energietransitie, een pleidooi voor gerichte ov-investeringen en verstedelijking, Rotterdamse pilots (vermidneren regeldruk), de Toekomstverkenning Overijssels landschap 2050, Flevolands grondgebruik (is in beweging) en het loslaten van de brancheringseisen in Appingedam (heeft grote gevolgen, o.a. toename structurele leegstand).
Bron RO Magazine
04 April 2019
 
03 April 2019
Wonen boven het spoor moet stadsdrukte het hoofd bieden
Het kan een oplossing zijn voor het nijpende woningtekort waar veel steden last van hebben: bouwen boven het spoor. De vier grote steden zijn momenteel met de NS in gesprek hoe de waardevolle ruimte boven het spoor benut kan worden voor wonen, werken en leven.
Bron NOS Nieuws
03 April 2019
 
02 April 2019
Blauwe Kamer over de regio van de toekomst
Blauwe Kamer (nr 1) presenteert de eindresultaten van het BNSP- en NVTL-project (in opdracht van ministerie van BZK) Regio van de Toekomst, waarin zes ontwerpteams in vier regio's (Rotterdam-Den Haag, Eemsdelta-Waddenkust, Arnhem-Nijmegen-Foodvalley en Flevoland) werkten aan de grote opgaven die in de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) aan bod komen. Volgens Joost Schrijnen is het ontwerponderzoek het middel om ruimtelijke complexiteit te doorgronden. Verder artikelen over de wedergeboorte van Charleroi, de opkomst van het voedselbos en interview met stedenbouwkundige Marco Broekman. En projectrecensies van de vernieuwde openbare ruimte van Cadzand-Bad en de metamorfose van de Leidse Lammermarkt.
Zie ook Regio van de Toekomst: Zet ontwerpkracht in! De presentaties van de teams (BNSP, 1 april 2019)
Bron Blauwe Kamer
02 April 2019