12 February 2019
RO Magazine over bereikbaarheid van stad en land
RO Magazine (nr 1-2) schrijft over mobiliteit met artikelen over de e-bus (wereldwijd in opmars), bereikbaarheid landelijk gebied (voor inwoners van platteland en stad), slimme en duurzame mobiliteit in Noord-Nederland, sneller internet (voor stad en platteland) en klimaatbeleid en mobiliteit in de G4. Verder artikelen over gezondheid in de omgevingsvisie (NEO-gemeenten in Overijssel), smart city (vraagt om politieke keuzes), de NOVI (klimaatbestendig Nederland werkt te weinig integraal door in de visie), aquathermie (blijft onderbelicht als alternatief voor aardgas) en een interview met Jop Fackeldey (gedeputeerde Flevoland) over RES (Regionale energiestrategieën).
Zie ook artikel Klimaatbeleid en mobiliteit in de G4
Bron RO Magazine
12 February 2019
 
05 February 2019
Omgevingsvisie Fryslân: puzzelen in de ruimte
Klimaatbestendig inrichten, de omslag naar duurzame energie, het versterken van biodiversiteit en behoud van leefbaarheid in Fryslân: vier grote opgaven die veel ruimte vragen en waarvoor nu alles op alles moet worden gezet om in Fryslân met elkaar oplossingen te vinden. In de Ontwerp-Omgevingsvisie De romte diele staat hoe de provincie Fryslân dit wil aanpakken.
Bron Persbericht provincie Friesland
05 February 2019
 
Rijk stelt 20 miljoen euro beschikbaar voor maatregelen klimaatadaptatie
Het Rijk stelt in 2019 en 2020 eenmalig 20 miljoen euro beschikbaar aan de mede-overheden. Hiermee kunnen ze maatregelen voorbereiden en pilots uitvoeren om in te spelen op het veranderende klimaat.
Zie ook Stimuleren en faciliteren (Kennisportaal Ruimtelijke Adaptatie)
Bron WaterForum Nieuws
05 February 2019
 
Samenvatting advies Aanvullingswet grondeigendom Omgevingswet
De Afdeling advisering van de Raad van State heeft advies uitgebracht over de Aanvullingswet grondeigendom Omgevingswet. Het wetsvoorstel is op 5 februari 2019 bij de Tweede Kamer ingediend. Daarmee is ook het advies van de Afdeling advisering openbaar geworden.
Bron Persbericht Raad van State
05 February 2019
 
31 January 2019
Bijzondere plannen voor de prijsvraag Energielandschap van de Toekomst bekendgemaakt
Vanmiddag zijn de resultaten van de prijsvraag Energielandschap van de Toekomst, energietransitie in landelijk, stedelijk en waterlijk gebied bekendgemaakt bij de Energiemanifestatie in Utrecht. Met de uitkomst van deze prijsvraag reikt NederLandBovenWater (NLBW) graag een aantal oplossingen aan die de regionale energiestrategieën kunnen ondersteunen. Van de 30 inzendingen in de eerste ronde selecteerde de jury onder leiding van Sybilla Dekker (vm minister van VROM) er drie voor Landelijk gebied, drie voor Stedelijk gebied en drie voor Waterlijk gebied. Deze inzendingen zijn in de tweede ronde uitgewerkt tot een plan.
Bron Architectuur Lokaal
31 January 2019
 
Naar een regionale energiestrategie
Het Klimaatakkoord gaat over het halveren van de CO2-uitstoot in Nederland. Per regio worden de haalbaarheid van dit doel en de ruimtelijke consequenties in een RES verkend. Het resultaat van die verkenning wordt later vastgelegd in omgevingsvisies en omgevingsplannen. Deze factsheet laat zien hoe een milieueffectrapport nu al bij de verkenning behulpzaam kan zijn. Het vergelijken van keuzes en het tijdig in beeld brengen van de milieugevolgen staan centraal.
Bron Commissie voor de Milieueffectrapportage Nieuws
31 January 2019
 
28 January 2019
Consistent ruimtelijk beleid Bollenstreek houdt speculant en stad op afstand
Waar verstedelijking agrarische gebieden elders opvreet, houdt de Bollenstreek de stad met succes op afstand. Een stevige planologisch kader biedt de juridische basis. Tegelijk vernieuwt de Greenport Ontwikkelingsmaatschappij (GOM) bijna 3.000 hectare teeltgrond. Voor de bekostiging verkoopt GOM – eenmalig – 600 bouwtitels, in ruil voor een bijdrage aan het herstructureringsfonds. 'Goed ruimtelijk beleid is een zegen voor een gebied'.
Bron Stadszaken
28 January 2019
 
Drie trajecten voor klimaatadaptatie gestart
In november 2018 zijn in het Bestuursakkoord Klimaatadaptatie afspraken gemaakt over de uitvoering van het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie en de financiering daarvan. Het kabinet heeft hiervoor € 20 miljoen beschikbaar gesteld, waarvoor nu drie trajecten worden gestart.
Bron VNG Nieuws
28 January 2019
 
Ruimte over urban sprawl
Het Vlaamse vakblad Ruimte (nr 40) heeft 'urban sprawl' als thema. De Vlaamse regering heeft in 2016 besloten tot de 'betonstop': het dagelijks bijkomend ruimtebeslag tegen 2040 te herleiden tot nul. Met artikelen over de kosten-batenanalyse, de Vlaamse nevelstad, ontwerpend onderzoek naar kernversterking, de positie van jongeren en 12 beleidstips voor zuinig, duurzaam en kwalitatief ruimtegebruik.
Zie ook Stec Group, i.s.m. De Zwarte Hond en Zjak consult, Budgettaire en financiële impact van het transitietraject in het Witboek Beleidsplan Ruimte Vlaanderen. Een kosten-baten analyse, het Vlaams Planbureau voor Omgeving, 2018.
Bron Ruimte
28 January 2019